... 13 let na trhu
Česky | English
Home »

Provozní podmínky – webhosting HUKOT.CZ

Servery SecurityNet.cz s.r.o.

I.

Uživatel služby je fyzická nebo právnická osoba, která má uzavřenou objednávku služeb s poskytovatelem služby v České republice, kterým je SecurityNet.cz s.r.o., U Velorexu 1301, 564 01 Žamberk, IČ: 27501418, DIČ: CZ27501418, dále jen SecurityNet.cz. Smlouva mezi SecurityNet.cz a uživatelem nabývá účinnosti potvrzením objednávky nebo řádné smlouvy provozovatelem.

II.

SecurityNet.cz udílí žadateli nevýhradní právo přístupu k serverům SecurityNet.cz prostřednictvím protokolů internetu, za podmínek uvedených v těchto provozních podmínkách. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s využíváním služby, případnou instalaci softwaru v jeho počítači a ceny za zvlášť placené aplikace a služby. SecurityNet.cz nepřejímá odpovědnost za chybné plnění právních a jiných úkonů uživatele vztahujících se k službě. Přístup ke službě lze realizovat prostřednictvím identifikačního kódu uživatele a vstupního hesla. Uživatel je povinen toto heslo zachovávat v tajnosti a nepostupovat jej třetím osobám. V případě ztráty, zničení či jiného narušení práva užití tohoto hesla je uživatel povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně SecurityNet.cz, přičemž přejímá odpovědnost za každé užití přístupu ke službě s využitím jeho identifikačního kódu až do okamžiku oznámení zjištěné ztráty, založení či narušení tohoto práva. Uživatel je povinen zachovat bezpečnostní opatření pro volbu přístupového hesla, sdělené mu provozovatelem. Uživatel má přístup ke všem informacím obsaženým v aplikacích a službách, na které se služba vztahuje. SecurityNet.cz může v systému služby vyčlenit některé oblasti pro příjem a ukládání informací získaných od třetích osob nebo pro neveřejné informace, či zahájit další specifické aktivity určené pouze pro omezený počet uživatelů (uzavřená uživatelská skupina), a to v termínech, hodinách a v tarifních sazbách odsouhlasených touto uzavřenou uživatelskou skupinou. S výjimkou oblastí určených pro vkládání uživatelské informace a veřejných oblastí, kde to titulní název dovoluje, není uživatel oprávněn bez předchozího souhlasu SecurityNet.cz ukládat do těchto rubrik data. SecurityNet.cz má výhradní právo opravit, pozměnit či vypustit jakoukoliv informaci narušující systém, nebo informaci, která je v rozporu s těmito podmínkami s výjimkou elektronické pošty vložené kýmkoliv. SecurityNet.cz má právo, ne však povinnost, vypustit jakoukoliv veřejnou zprávu, která by z jejího hlediska byla v rozporu s ustanovením čl. VI. těchto všeobecných podmínek. Ve zvláštních případech přetížení sítě objemem dat přepravovaných zákazníkem si SecurityNet.cz vyhrazuje právo na jednání o cenách a případně jejich úpravách. Odmítnutí jednání o cenách se považuje za hrubé porušení všeobecných podmínek.

III.

Uživatel je vlastníkem dat, datových souborů jím vložených do systému WWW či jiných informačních systémů, do nichž má uživatel přistup, a práv z toho vyplývajících. SecurityNet.cz se zavazuje neveřejná data vložená uživatelem technicky zajistit proti zneužití třetí osobou. SecurityNet.cz nepřebírá zodpovědnost za publikované texty ve veřejné, soukromé či vzkazové části, jak ze strany třetích osob, tak i ze strany uživatele, jestliže tyto nebyly předem řádně odsouhlaseny, přičemž nezodpovídá za jejich obsah. SecurityNet.cz má výhradní vlastnické právo na veškeré informace, které byly touto společností vloženy do systému služeb SecurityNet.cz. Veřejná data a veřejné údaje SecurityNet.cz jsou uživateli volně dostupná a mohou být pro jeho vlastní potřebu uchovávána v paměti jeho počítače, analyzována, tištěna a reprodukována na obrazovce. SecurityNet.cz uděluje právo publikovat své vlastní informace pouze výjimečně, v určitých specifických případech, přičemž každý případ je posuzován a řešen samostatně.

V případě, že je vydáno kladné stanovisko, stanoví SecurityNet.cz také termín, do kterého je toto stanovisko platné. V každém případě je uživatel, kterému byl souhlas udělen, povinen uvést zdroj a autory publikovaného materiálu. SecurityNet.cz má nevýhradní právo veřejně publikovat a přenášet údaje vložené uživatelem do veřejných oblastí služeb do celého světa všemi dostupnými komunikačními prostředky a ve všech jazycích, s vyznačením jména uživatele, jakožto zdroje informací.

IV.

Uživatel prohlašuje, že v případě ukládání a následného šíření informací obsažených v jednotlivých databázích přebírá na sebe rizika z toho plynoucí. Služby budou poskytovány v takovém stavu a rozsahu, v jakém se nacházejí v okamžiku potvrzení objednávky služeb, s jejímž obsahem vyslovuje uživatel souhlas, přičemž SecurityNet.cz si vyhrazuje právo obměny funkcí. Je vyloučena jakákoliv forma záruky nad rámec platných právních předpisů.

V.

SecurityNet.cz, ani kterákoliv jiná právnická či fyzická osoba, která se podílí nebo podílela na založení a funkční náplni služeb, není zodpovědná za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu, vztahující se k poskytování služeb. Tato omezení zůstávají v platnosti i po zrušení či vypovězení užívání služeb.

VI.

Uživatel se zavazuje, že veškeré jím vložené informace do veřejné části služby jsou původní, s výjimkou případných výňatků z materiálů autorsky chráněných, které mohou být vloženy pouze s písemným souhlasem autora anebo nositele autorských práv a za předpokladu, že bude uveden zdroj a potvrzena existence svolení užití. Uživatel se dále zavazuje, že tento materiál není v rozporu s autorskými právy, výrobní značkou a patentovými právy a s právy třetích osob. Uživatel dále bere na vědomí, že služby nesmí být jakýmkoliv způsobem zneužity, působit přímo či nepřímo škody a újmy jiným osobám, narušovat morálku a veřejný pořádek, či narušovat soukromí privátních vzkazů. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude ve veřejné části (zejména služby www, ftp, email) publikovat jakékoliv informace obsahující sexuální tématiku či jinak narušující dobré mravy dle zaběhlého společenského řádu. Také není možné využívat servery SecurityNet.cz k ukládání a zobrazování. Je přísně zakázáno využívat služby SecurityNet.cz v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a zákony České republiky a jiných dotčených států. Z výše uvedeného také vyplývá, že SecurityNet.cz má v případě, že uživatel přímo či nepřímo svojí činností nadprůměrně přetěžuje technické vybavení SecurityNet.cz, právo nabídnout přechod na jiné technické vybavení, a to i za jiných cenových podmínek, než je uvedeno v oficiálním ceníku SecurityNet.cz. SecurityNet.cz má taktéž právo omezit či úplně pozastavit provoz stránek uživatele do doby, kdy uživatel sjedná nápravu a jeho stránky nebudou technické vybavení SecurityNet.cz přetěžovat. V případě, že by došlo k porušení tohoto ustanovení, bude smlouva okamžitě vypovězena. Uživatel může při komunikaci se službou používat pouze zařízení, která nenarušují provoz služby a práva třetích osob. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat omezení výše uvedená a neužívat obsažené informace v databázích SecurityNet.cz k nelegálním účelům. Uživatel se zavazuje, že nebude uplatňovat nároky na náhradu škody, na náhradu nákladů a výdajů, kterou způsobila SecurityNet.cz, jako důsledek neplnění povinností a záruk uživatele, k jejichž respektování se zavázal přijetím těchto všeobecných podmínek.

VII.

Uživatel prohlašuje, že uhradí veškeré poplatky za služby včetně daně způsobem a v termínech stanovených SecurityNet.cz. Uživatel si je vědom v případě pozdní úhrady faktury či výzvy k platbě po termínu splatnosti, že služba může být omezena, zastavena a v případě doménových jmen můžou být tato zrušena či požadována úplata za reaktivace dle ceníku registrátorů daných doménových jmen a to i před termínem splatnosti poslední upomínky.

Vypovězení služeb s vrácením poměrné časti je možné v případě, že se jedná o roční nebo dvouroční platby a do 180 dní od registrace služby a z důvodů kdy se jedná o prokazatelné závady provozovatele hostingu a prokázané opakované výpadky služby.

Přechod na zvýhodněné akční časově omezené tarify je možný pouze v případě, že zákazník má minimálně uhrazené roční platební období.

VIII.

Hosting je určen k provozu produkčních webových aplikací a neslouží k vývoji a testování aplikací. Uživatel je povinen aktualizovat své aplikace proti možným bezpečnostním rizikům. V případě neudržování OpenSource CMS aplikací je uživatel povinen takové aplikace z hostingu odstranit, včetně databáze. Neomezeným prostorem u tarifů webhostingu se rozumí pouze data, která nejsou v rozporu s autorskými právy, slouží k prezentaci na daném webu nebo k zajištění jeho provozu a musí být veřejně dostupná všem uživatelům internetu.

IX.

Na webhostingu je zakázáno provádět jakékoliv hromadné rozesílání e-mailových zpráv bez ohledu na to, zda se jedné o zprávy vyžádané nebo nevyžádané. Toto omezení je zavedeno z důvodu ochrany e-mailů, domény a hostingu před zneužitím webové aplikace, či zcizení nebo zneužití e-mailového účtu. V případě potřeby lze dané limity pro konkrétní službu navýšit. Žádost o navýšení bude posouzena provozovatelem hostingu. Omezení pro max. počet odeslaných e-mailů z webhostingu přes funkci mail() v php je dán tarifem služby: Klídeček: 50 e-mailů / hod a 50 e-mailů / den, Normálka: 50 e-mailů / hod a 150 e-mailů / den, V pohodě: 200 e-mailů / hod a 600 e-mailů / den, Hukot: 500 e-mailů / hod a 2000 e-mailů / den. Omezení pro max. počet odeslaných e-mailů z webhostingu přes náš SMTP server mail.hukot.net je dán tarifem služby: Klídeček: kvóta pro odeslaných e-mailů z domény 100 e-mailů / den; Normálka: kvóta odeslaných e-mailů z domény 200 / den, kvóta odeslaných e-mailů ze schránky 100 / den; V pohodě: kvóta odeslaných e-mailů z domény 700 / den, kvóta odeslaných e-mailů ze schránky 300 / den; Hukot: kvóta odeslaných e-mailů z domény 2000 / den, kvóta odeslaných e-mailů ze schránky 500 / den.

X.

  • a) Smlouva o poskytování služby a tedy i podmínky zde stanovené nabývají platnosti dnem potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je pro obě strany okamžitá. SecurityNet.cz vrátí alikvotní část uhrazených nákladů za provoz služby za nevyčerpané období, pokud není naplněna podmínka v článku VIII odstavec b). Smlouva může být vypovězena oběma stranami písemně formou doporučeného dopisu nebo autorizovaného e-mailu.
  • b) SecurityNet.cz má právo vypovědět s okamžitou platností smlouvu o poskytnutí služeb či právo přístupu k systému, a to v případě, že uživatel hrubě porušil tyto podmínky. Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost uživatele uhradit případné pohledávky k termínu vypovězení této smlouvy. Je vyloučena zpětná úhrada již předplacených služeb.
  • c) SecurityNet.cz má právo vypovědět s okamžitou platností smlouvu o poskytnutí služeb či právo přístupu k systému nebo službu omezit, a to v případě, že služba u Hukot.cz je zneužita k rozesílání spamu, hromadnému e-mailingu, vytváření útoků na jiné služby u Hukot.cz, či služeb třetích stran. Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost uživatele uhradit případné pohledávky k termínu vypovězení této smlouvy. Je vyloučena zpětná úhrada již předplacených služeb a může být vyžádána finanční náhrada za řešení útokem vyvolaných následků.

XI.

Přechod od konkurence: Při přechodu od konkurence můžete zasláním uhrazené faktury získat nevyčerpané období u Hukot.net, navíc s bonusem 10%. Toto nevyčerpané období je limitováno pouze odchodem od konkurence min. v 80% období uhrazené služby, počítá se vždy na kalendářní měsíce, kdy každý započatý měsíc od nás dostanete jako celý a objednávkou služby u Hukot.net na více než 1 měsíc. Příklad: U původní hostingové společnosti máte službu zaplacenu do 5.3.2015, 1.1.2015 zaplatíte službu u Hukot.net a zažádáte díky přechodu od konkurence s doložením faktury o prodloužení období. Tímto se Vaše uhrazená služba prodlouží o 3 měsíce + bonus 10%.

XII.

SecurityNet.cz má právo jedenkrát ročně po předchozím upozornění, a to 3 měsíce předem, měnit jak jednotlivé ceny, tak i termíny a podmínky všeobecných podmínek. V případě, že uživatel s těmito úpravami vysloví svůj nesouhlas, má právo, a to nejpozději do 30-ti dnů od okamžiku, kdy mu byla změna oznámena, od smlouvy odstoupit. Uživatel souhlasí, že případné změny citované v tomto odstavci smlouvy mu mohou být oznamovány i různými prostředky dostupnými SecurityNet.cz, mezi než patří vzkazy prostřednictvím elektronické pošty (poštovní schránka), informace na WWW stránkách SecurityNet.cz a doporučený dopis.

Uživatel je povinnen oznámit neprodleně jakoukoliv změnu, ke které došlo po potvrzení objednávky. V případě, že tak uživatel neučiní, má SecurityNet.cz právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

XIII.

SecurityNet.cz si vyhrazuje možnost krátkodobého přerušení provozu serverů např. z důvodu havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb.

SecurityNet.cz nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů, pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí jeho zaměstnanců či osobami jím pověřenými.

SecurityNet.cz se zavazuje informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Jsou-li tyto skutečnosti známy předem, SecurityNet.cz se zavazuje o nich e-mailem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu správy systému, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány. Veškeré zákaznické aplikace a programy běžící na serverech SecurityNet.cz musí být před instalací předloženy odpovědným pracovníkům SecurityNet.cz ke schválení. V případě zákaznických změn stavů a limitů běhu interpretu PHP na webhostingových službách SecurityNet.cz, je zákazník povinen mít písemně schválené veškeré tyto úpravy technickou podporou SecurityNet.cz.

XIV.

V zájmu bezpečnosti a ochrany dat a technologie se obě strany zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu jejich systémů před třetími osobami, vyjma informací oficiálně zveřejněných.

Smlouva je nepřevoditelná na jinou osobu, pouze na právní nástupce. Smlouva může být změněna pouze vzájemnou dohodou, která bude vedena zpravila elektonicky (e-mailem). Provozní podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky služeb SecurityNet.cz. Smlouva o poskytování služeb může být nahrazena závaznou elektronickou (popř. telefonní) objednávkou se specifikací služeb, jejíž přílohou jsou tyto provozní podmínky.

XV.

Ostatní poplatky:

Název doplňkové služby Manipulační poplatek
cena bez DPH
Zaslání faktury emailem  0,- Kč
Další IPv4 adresa  50,- Kč / měsíc
Vyžádaná změna IP adresy  300,- Kč
Zaslání faktury pozemní poštou 100,- Kč
Vystavení smlouvy o využívání služby 100,- Kč
Zaslání smlouvy emailem 0,- Kč
Zaslání smlouvy pozemní poštou 100,- Kč
Reaktivace .EU domény dle EURid 599,- Kč
Vyžádaná instalace / reinstalace OS VPS 300,- Kč

Vyžádaná práce našeho administrátora Manipulační poplatek
cena bez DPH
V pracovní hodiny Po-Pá 8-18 hod  730 ,- Kč / hod
Mimo pracovní hodiny Po-Pá 8-18 hod  1460,- Kč / hod
Hotline
Hotline
Telefonická podpora:
+420 733 127 325

E-mail podpora:

ICQ podpora:
163944786

Telefonní hovory se skrytou identitou nepříjímáme.
Telefonní hovory mohou byt monitorovany.
Platební metody
PayPal MasterCard Visa Discover American Express

Převodem na účet:

MBank ČSOB Komerční banka
Ceny domén / výběr
DoménaCenaObdobí
.CZ179 Kčrok
.EU137 Kčrok
.COM223 Kčrok
.NET282 Kčrok
.ORG249 Kčrok
.INFO251 Kčrok
.BIZ269 Kčrok

Ceny jsou uvedeny Kč bez DPH.
Ceny platné od 1.3.2016.

Pro informace o cenách ostatních domén kontaktujte HotLine.

Partneři
Rakovina - věc veřejná